Regulamin

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://pysznybox.pl

 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu.

 3. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.

 4. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: PysznyBox Spółka z o.o., ul. Bogumińska 15, 03-619 Warszawa, NIP: 524-288-78-83, REGON: 83886662, KRS: 0000775899, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Kupujący – osoba lub podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 6. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

 7. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).

 8. Usługi – usługi realizowane przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu: usługi elektroniczne udostępnienia i prowadzenia Profilu oraz czynności niezbędne do zawarcia i wykonania usługi sprzedaży Boxów; usługa sprzedaży Boxów zawierających przepis oraz wszelkie niezbędne produkty do wykonania wybranego dania.

 9. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać zakupów Boxów, zmieniać hasło dostępu do Profilu; także Usługa polegająca na udostępnieniu Profilu i jego funkcjonalności

 10. Danie – oznacza danie oferowane do sprzedaży w Serwisie, w rozumieniu kompletu przygotowanych produktów wraz z przepisem niezbędnym do jego przygotowania.

 11. Element dania – każdy element boxu związany z wykonaniem wybranego dania.

 12. Box - pudło z dostawą, zawierające wszelkie Elementy oraz przepis.

 13. Cennik – cennik obejmujący cenę dania, widoczny jest na poziomie każdego produktu oraz w menu.

 14. Formularz Rezygnacji – formularz, który jest podstawą do odstąpienia od umowy. Dostępny jako załącznik do niniejszego regulaminu.

 15. Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: Pliki Cookies.

 16. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki cookies

POSTANOWIENIA

§ 1

Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 4. postępowanie reklamacyjne.

§ 2

 1. Rozpoczynając korzystanie z Usług Kupujący akceptuje Regulamin.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż boxów z produktami i przepisem do wykonania wybranego dania. Dania wraz z ich ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce z wyłączeniem norm kolizyjnych.

§ 3

Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: posiadanie konta e-mail, dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego podobnego urządzenia podłączonego do sieci Internet wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek – Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari w ich najnowszej wersji z obsługą plików Cookie oraz Javascript.

§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: +48 733 300 714, e-mailem – kontakt@pysznybox.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

ZAMÓWIENIA

§ 6

 1. Kupujący składa zamówienie z poziomu Serwisu.
 2. W czasie zakupu, Kupujący wybiera interesujące go Dania oraz ilość osób, dla których chce je przygotować.
 3. Kupujący najpóźniej podczas zakładania Profilu określi, czy dokonuje zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku dokonywania zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Kupujący zobowiązany jest dodatkowo do podania swojego numeru NIP.
 4. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).
 5. Procedura konfiguracji wstępnych Boxów kończy się przez zaakceptowanie Regulaminu oraz wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego konfigurację na końcu formularza.
 6. Po zakończeniu konfiguracji zamówienia, Sprzedający przesyła Kupującemu e-mailem Regulamin oraz link do systemu płatności.
 7. Kupujący dokonuje przekazania środków w wysokości nie niższej niż kwota obliczona na podstawie wartości koszyka. Jest to moment zawarcia Umowy.

§ 7

 1. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
 2. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.

 

DOSTAWA

§ 8

 1. Dostawa realizowana jest w obrębie całego kraju. Potwierdzenie kodów pocztowych, na które dostawa jest możliwa następuje w toku zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych dań realizowana jest w wybranej przez Kupującego dacie.
 3. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionych czasie i lokalizacji.
 4. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Boxu w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę na zasadach określonych w § 18.
 5. Kupujący może zmienić termin dostawy przesyłając swoja prośbę na adres: kontakt@pysznybox.pl z 48 h wyprzedzeniem.
 6. Zmiana adresu dostawy wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres: kontakt@pysznybox.pl lub pod numerem +48 733 300 714. Kupujący zobowiązany jest do podania następujących informacji: miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod do bramy/klatki/furtki. W przypadku braku, którejkolwiek informacji Sprzedający ma prawo nie zrealizować dostawy zgodnie z dyspozycją Kupującego.
 7. Wydanie przedmiotu dostawy następuję według wyboru Kupującego:
  1. do rąk własnych za potwierdzeniem,

  2. albo poprzez pozostawienie na wskazanym przez Kupującego miejscu w szczególności przed drzwiami wejściowymi do lokalu.

§ 9

 1. Dostawa zamówionego Boxu standardowo realizowana jest przez pracujące na zlecenie Sprzedającego podmioty, transportem chłodniczym.
 2. Produkty z Boxu mogą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze, nie dłużej niż 48h przed przygotowaniem Dania, a gotowe Danie również nie dłużej niż 48h po jego przygotowaniu, także w odpowiedniej temperaturze.
 3. Dostawa na niedzielę realizowana jest w sobotę. Harmonogram dostaw w dni ustawowo wolne od pracy udostępniony jest na stronie internetowej.

 

CENA I PŁATNOŚCI

§ 10

 1. Ceny Boxów zależne są od cen Dań w nich zawartych.
 2. Ceny Boxów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszt dostawy.

§ 11

 1. Warunkiem dostawy jest płatność za usługę.
 2. Usługa realizowana jest tylko za przedpłatą.
 3. Nie przyjmujemy zapłaty gotówką.
 4. Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje wyłącznie:
  1. za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub
  2. przelewem tradycyjnym na rachunek wskazany przez Sprzedającego.
 5. Środki są przekazane Sprzedającemu z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje wcześniej w Profilu o skutecznym przekazaniu środków.
 6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji jeśli wartość środków przekazanych Sprzedającemu jest niższa niż wartość dokonywanego zamówienia.
 7. Z tytułu przekazanych środków, zaliczania ich na poczet wartości zamówienia lub na zapłatę Sprzedającemu, Sprzedający nie pobiera opłat, a Kupującemu nie przysługują pożytki.

§ 12

 1. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż dostarczanym Kupującemu jest faktura elektroniczna wystawiana na żądanie.
 2. Faktura elektroniczna dokumentująca całą sprzedaż na rzecz Kupującego, w stosunku do której zamówienia stały się definitywne i nieodwołalne w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z postanowieniami § 12 pkt 9, jest udostępniana Kupującemu do 10 dnia następnego miesiąca.
 3. Kupujący w momencie żądania otrzyma fakturę na swój adres email.
 4. Kupujący dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP musi spełnić wymogi określone w § 6 pkt 3.

 

PROFIL

§ 13

 1. Założenie Profilu jest dobrowolne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.
 2. Profil ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Profilu wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Profilu.
 4. Profil zostaje założony po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać adres e-mail oraz hasło do Profilu i wszystkie inne wymagane dane.
 5. Dane do Profilu każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Jednakże ich kompletne podanie jest niezbędne do realizacji Usługi sprzedaży Boxu. Na żądanie użytkownika podane dane będą zmodyfikowane lub Profil zostanie usunięty. Moment usunięcia Profilu jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Profilu. Żądanie zmiany danych bądź usunięcia Profilu należy wysłać w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@pysznybox.pl.
 6. Zatwierdzenie wprowadzonych danych zgodnie z ust. poprzedzającym, jest momentem zawarcia Umowy usługi Profilu. Umowa o świadczenie usługi Profilu jest zawierana na czas nieokreślony.
 7. Pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.
 8. Usługa Profilu jest bezpłatna.
 9. Użytkownik może wybierać Dania zgodnie z aktualnym Menu dostępnym na stronie.
 10. Sprzedający zastrzega, że wygląd Dań prezentowanych w Serwisie może różnić się od wyglądu Dań przygotowanych przez Kupującego.
 11. Użytkownik może korzystać z Serwisu jedynie zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie z Serwisu w sposób:
  1. powodujący zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług,
  2. naruszający prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 12. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.
 13. W przypadku istotnego naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności obowiązków określonych w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Sprzedający może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Profilu i usunąć konto użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

§ 14

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Boxy bez wad.
 2. Sprzedający nie udziela gwarancji na Usługi w szczególności na Boxy.
 3. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Boxów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego z rękojmi wobec Kupujących niebędących Konsumentami ogranicza się do ceny danego Boxu.
 5. Sprzedający informuje, że Boxyy obejmują Dania i Elementy, które mogą zawierać składniki uczulające.

§ 15

 1. Jeżeli Box ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Box na Box wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Box była już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Boxu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Boxu na wolny od wad albo zamiast wymiany Boxu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli Box ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Boxu na wolny od wad albo usunięcia wad.
 5. Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy Box na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Boxu w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Boxu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Boxu.

§ 16

 1. Reklamacje dotyczące Boxów, a także pozostały Usług należy składać : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, mailowo na adres: kontakt@pysznybox.pl, nie później niż 24 godziny od wystąpienia zdarzenia.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji, podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Zalecamy, by w reklamacji przedstawić fotograficzny dowód szkody.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§17

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej lub czynników niezależnych od Sprzedającego.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REZYGNACJA

§ 18

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy wynikające z przepisów Ustawy o ochronie praw konsumenta nie przysługuje, ponieważ Boxy są przygotowywane na indywidualne zamówienie, zawierają produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia, są szczelnie zamknięte i po ich otwarciu nie można ich zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 2. Istnieje jedynie możliwość rozwiązania Umowy w sytuacji określonej w § 8 ust 4.
 3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wypełnienie i odesłanie na adres: kontakt@pysznybox.pl Formularza Rezygnacji dostępnego jako załącznik numer 1 do Regulaminu.
 4. Zwrot niewykorzystanych środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu nastąpi na numer konta Kupującego wskazany przez Kupującego w Formularzu Rezygnacji.
 5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający dokonuje zwrotu środków przekazanych Sprzedającemu w ciągu 7 dni.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 19

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w tym imię, nazwisko, adres dostawy, dane o płatnościach, adres poczty elektronicznej, telefon w celu podjęcia na jego żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy lub gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy ze Sprzedającym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Kupującego z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach marketingu produktów i usług Sprzedającego oraz związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Sprzedającego produktów i usług.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w powyższych celach dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: podmioty dostarczające przesyłki, podmioty wspierające Sprzedającego w procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Sprzedającego (tzw. procesorzy danych).
 4. Więcej informacji na temat podstaw prawnych, celu, okresu przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień Kupującego, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego są szczegółowo określone w naszej Polityce prywatności, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i która jest dostępna na stronie Polityka prywatności
 5. Podanie danych osobowych w ramach Usługi jest dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia jej wykonanie.
 6. Kupującym przysługuje między innymi prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, prawo do żądania przekazania danych osobowych innemu podmiotowi niż Sprzedający, prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z aktywnością Kupującego w Serwisie. Swoje żądanie Kupujący może skierować na adres kontakt@pysznybox.pl

§ 20

 1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.
 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych koniecznością usunięcia awarii, konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem oprócz Usług określonych w Regulaminie.

§ 22

 1. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.
 2. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania takich sporów bądź na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ można zasięgnąć informacji o rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. Dla sporów pomiędzy Sprzedającym oraz osobą nie będącą konsumentem właściwy miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 23

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2020 r.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
 3. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej. Sprzedający poinformuje użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych i usunięciem Konta użytkownika.
 4. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych poprzez Serwis, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.